روح زخمی یک گروه

شروع یک کار با یک گروه آماتور سخت ست ...

 

داشتن اخلاق حرفه ای در کار هم شرط اول ست برای یک گروه هنری !

وقتی کاری را شروع می کنی باید شعور داشته باشی که به کار اولت لطمه نخورد برنامه هایت را به گونه ای بچینی که به تو فشار نیاید ...زندگی ت سخت می شود با شروع یک کار سخت اما باید توکل کنی و قوی باشی...

 

من این را زیاد شنیدم زیاد آموختم ! زیاد خواندم! شاید اگر نیمی از مقداری که برای کار و حرفه ام تلاش می کنم برای رابطه هایم تلاش می کردم اکنون زندگی بهتری داشتم اما نمی دانم چرا تنها در بدترین شرایطی که به کارم مرتبط می شود خوش سخن و قوی می شوم ...

پشت کارگردان می ایستم و مثل یک مادر به کار نگاه می کنم ... خودم را امروز بغل کردم ، بوسیدم ، چیزی که هفته ها به آن نیاز داشتم قلب من باید پشت خودم بیاستم و بعد محتملا می توانم پشت دیگران هم بیاستم ...

خیالت راحت آزاده ! هیچ کس یک شبه بزرگ نشد .... من تازه اول راهم و نگاهی پر از امید دارم .... باید خودم به تنهایی خودم را آرام کنم ! بغل کنم ...

آه خدایا شکرت 

/ 0 نظر / 39 بازدید