باران

آهای باران ِ لعنتــــی ! 

 

               چرا حواست نیست که چه زمان بباری و چه زمان سکوت اختیار کنی؟

درست باید لحظه ای را برای باریدن انتخاب کنی که ما  از هم جدا باشیم ؟؟؟

/ 0 نظر / 20 بازدید