با چادر رنگی هم شهر زیباتر می شود !!

خواب و آلوده و خسته همچون دیگر مردم شهر در قطار ایستاده بودم که چهار زن یکی از یکی جوان تر با چادر های رنگی سوار شدند ...

ابتدا جا خوردم و با خود اندیشیدم که شاید حجاب و چادر را به سخره گرفته ند به دختر ناشناس کناری م با خنده گفتم : امروز روز جهانی چادر گل گلی هست :دی 

دختر با جیغ بنفش میان صدایش : چی؟؟ (به روبرو نگاه کرد و به من گفت :) شاید ! ولی ای کاش مُد شود ! خنک ست و راحت !

 

به چادر مشکی روی سر دختر نگاهی کردم ولبخندی زدم ! چادر گل گلی و رنگی بسیار هم زیباتر ست ! و انرژی آور !

 

---جالب ست که همین امروز با "هیم" در رابطه با چادر صحبت می کردیم و به او گفتم  : "دلم می خواهد چادر رنگی به سر کنم از همان ها که زنان دهه 40-50 سر می کردند :) و از زیر چادر تمام تن پوششان مشخص بود :) "خندید و گفت :"نه ، تو همین بمان چادر سر نکن " قلب

/ 0 نظر / 57 بازدید