پست گاه

یک جایی خواندم وبه دل نشست که : 

"با کسی باش که تو را همه جا وبه همه کس نشان دهد ...."

بعد همچو پتکی که بر سر کوبیده شود پایین ریختم !...

 

من مثل فلان زن از آشنایمان نیستم که خودش را در خانه حبس کند و قلبش را به خریت بزند .من پیش از آنکه خیانت ببینم خیانت می کنم .

بقولی آنقدر مار دیده ام که افعی شدم ..هارتر از این حرف هایم که تحمل ریشخند و زخم زبان داشته باشم 

/ 0 نظر / 8 بازدید